Prečo vôbec investovať? Výhody investovania – II. časť

Prečo vôbec investovať? Výhody investovania – II. časť

Možnosť dosiahnuť vyšší výnos

Skúsenosti z vyspelých finančných trhov ukazujú, že prostredníctvom podielových fondov je možné dosiahnuť vyšší výnos ako prostredníctvom klasických bankových produktov.

Historicky, z hľadiska dlhého časového obdobia dosahujú akciové fondy vyššiu výkonnosť ako dlhopisové alebo peňažné fondy (historický výnos však nie je zárukou budúcich výnosov). Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte, je vyššia nestabilita akciových fondov pozitívne odmeňovaná vyšším výnosom. Krátky investičný horizont skôr predurčuje orientáciu na stabilnejšie investície (peňažné alebo dlhopisové fondy). V konečnom dôsledku aj stabilnejšie investície ponúkajú vyšší výnos ako napr. termínované vklady.

Rozloženie rizika a nízke náklady

Podielový fond investuje do veľkého množstva cenných nástrojov alebo investičných nástrojov, čím rozkladá (znižuje) riziko. Pri nákupe alebo predaji väčšieho objemu cenných papierov, čo je v prípade podielového fondu bežné, sú náklady súvisiace s transakciou v prepočte na jeden cenný papier výrazne nižšie ako pri kúpe jedného cenného papiera individuálnym investorom.

Vysoká dostupnosť peňazí, neviazanosť vkladu

Peňažné prostriedky nie sú v podielovom fonde viazané a neuplatňujú sa žiadne výpovedné lehoty. Aj v prípade, že investujete do fondu s dlhodobým, napr. päťročným investičným horizontom, môžete kedykoľvek požiadať o vyplatenie podielov a správcovská spoločnosť je zo zákona povinná podielové listy vyplatiť bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti.

Možnosť výberu investičnej stratégie

Investovanie prostredníctvom podielových fondov ponúka investorovi možnosť výberu investičnej stratégie, a teda možnosť výberu budúcich výnosov, ktorej zodpovedá určité riziko.

OXYTREE PROGRAM - Produkuje pre Teba kyslík a peniaze!

Garancie

Zákon o kolektívnom investovaní

Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní upravuje činnosť správcovských spoločností a podielových fondov. Podľa tohto zákona môžu v oblasti kolektívneho investovania podnikať iba správcovské spoločnosti, ktoré získali na túto činnosť licenciu. Zákon stanovuje, že majetok fondu môže byť investovaný iba do vymedzených druhov cenných papierov a nástrojov peňažného trhu. Zákon upravuje pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ktoré musia správcovské spoločnosti dodržiavať pri investovaní majetku podielových fondov, čím sa sleduje obmedzenie dopadu nepriaznivého vývoja jedného cenného papiera na celý fond.

Dohľad Národnej banky Slovenska

Nad celým procesom investovania bdie Národná banka Slovenska ako najvyšší dozorný orgán v oblasti kapitálového trhu. Národná banka Slovenska rozhoduje o udelení licencií pre činnosť správcovských spoločností, schvaľuje vznik a štatúty podielových fondov a kontroluje správcovské spoločnosti, či dodržiavajú zákonné predpisy a konajú v záujme investorov.

Depozitár

Funkcia depozitára je rovnako vymedzená zákonom o kolektívnom investovaní. Hlavnou úlohou depozitára je dohliadať na dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel. Majetok vo fonde je zverený depozitárovi, ktorý takto získava úplný prehľad o všetkých transakciách s majetkom vo fonde. Depozitár je garantom dodržiavania zákona a práv investorov zo strany správcovskej spoločnosti, je zodpovedný za správne určenie hodnoty majetku vo fonde a z toho vyplývajúceho kurzu podielu.

Samostatné účtovníctvo fondu

O majetku fondu vedie správcovská spoločnosť oddelené účtovníctvo, čo znamená, že záväzky správcovskej spoločnosti nemôžu byť hradené z majetku vo fonde. Náklady fondu sú vymedzené zákonom a majetok vo fonde sa môže použiť iba za účelom investovania v medziach zákona. Účtovná závierka podielového fondu, ako aj správcovskej spoločnosti, musí byť overená audítorom.

Prečítajte si tiež: Prečo vôbec investovať? Fondy – I. časť

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
38,52  s DPH

Výkupná cena: 19.79 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby