Prečo vôbec investovať? Fondy

Prečo vôbec investovať? Fondy – I. časť

Základné otázky, na ktoré by mal každý investor poznať odpoveď sú:

„Prečo investovať? Prečo viazať peňažné prostriedky za účelom dosiahnutia neurčitého budúceho výnosu? Prečo peňažné prostriedky odložiť (tzn. investovať) a minúť ich neskôr?“

„Neinvestujeme preto, aby sme dosiahli výnos, ale preto, aby sme dosiahli svoje potreby a ciele.“

Môže to byť napr. vzdelanie detí, dôchodok, nadobudnutie hnuteľnosti alebo nehnuteľnosti (auto, byt, dom a pod.). Investori sú rôzni, majú iné očakávania, potreby a ciele. Majú odlišnú predstavu o požadovaných výnosoch a stabilite ich dosahovania, investičnom horizonte a iných skutočnostiach, ktoré je pri výbere vhodnej investície potrebné zvážiť. Aj tieto skutočnosti boli príčinou vzniku veľkého množstva rôznych podielových fondov.

„Podielové fondy = individuálny prístup“

Čo to je podielový fond?

Podielový fond predstavuje akúsi pokladničku, do ktorej vložili svoje peňažné prostriedky viacerí jednotlivci – investori. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť, ktorá investuje tieto peňažné prostriedky v mene investorov do cenných papierov v súlade s investičným zámerom podielového fondu.

Aké sú základné typy podielových fondov?

Riziko, výnos a čas sú nerozluční „priatelia“ – čím vyšší výnos chcete dosiahnuť, tým musíte podstúpiť vyššie riziko. Čím vyššie riziko chcete podstúpiť, tým viac je potrebné investovať na dlhší čas.

Základné rozdelenie fondov:

Peňažné fondy investujú do krátkodobých dlhových cenných papierov (dlhopisy, štátne pokladničné poukážky, depozitné a vkladové certifikáty a pod.) a iných nástrojov peňažného trhu (cenné papiere so splatnosťou kratšou ako 1 rok). Hlavnou úlohou peňažných fondov je uchovanie hodnoty investície investora a dosahovanie nižšej, ale stabilnej miery zhodnotenia. Minimálny investičný horizont by mal predstavovať 6 mesiace.

Dlhopisové fondy investujú do dlhových cenných papierov (aj do nástrojov peňažného trhu). Vo všeobecnosti je ich hlavnou úlohou dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia, pri vyššej nestabilite (v porovnaní s peňažnými fondmi). Na druhej strane sú dlhopisové fondy bezpečnejšie ako akciové fondy (v prípade bankrotu spoločnosti má majiteľ dlhopisu prednosť pred akcionárom). Minimálny investičný horizont by mal byť rovný durácii fondu.

Zmiešané fondy investujú do dlhových cenných papierov a akcií. Zmiešané fondy podľa pomeru akcií a dlhopisov je možné rozdeliť na: defenzívne (max. 30% akcií), neutrálne (max. 50% akcií) a dynamické (viac ako 50% akcií). Predstavujú akúsi strednú cestu medzi dlhopismi a akciami. Minimálny investičný horizont závisí od pomeru dlhopisov a akcií, u defenzívnych predstavuje minimálne 3 roky.

OXYTREE PROGRAM - Produkuje pre Teba kyslík a peniaze!

Akciové fondy investujú do akcií. Investor, ktorý sa rozhodne investovať do akcií by si mal uvedomiť nevyhnutnosť poklesov cien akcií a mal by byť na tieto výkyvy psychicky pripravený. Začínajúci investor by sa mal orientovať na stabilnejšie segmenty akciových trhov tzv. „blue chips“. Čím je investičný horizont dlhší, tým viac rastie pravdepodobnosť, že na konci investičného horizontu dosiahne investor v akciovom fonde vyšší výnos ako v dlhopisovom alebo peňažnom fonde. Minimálny investičný horizont predstavuje 5 rokov, v prípade dynamických akciových fondov by mal byť dlhší.

Fondy fondov predstavujú moderné investičné riešenie, keď portfólio fondu fondov je tvorené podielmi iných podielových fondov (peňažné, dlhopisové, akciové fondy), prípadne alternatívnymi investíciami (napr. realitné investície). Hlavná výhoda takéhoto riešenia spočíva v aktívnej správe portfólia a znížení rizika diverzifikáciou portfólia. Odporúčaný minimálny investičný horizont závisí od podielu akciovej zložky v portfóliu fondu fondov, avšak min. 2 – 7 rokov.

Realitné fondy investujú do trhu nehnuteľností. Fond je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície v mene EURo a ktorí uvažujú investovať peniaze na dlhé obdobie za účelom dosiahnutia vyšších výnosov ako ponúkajú dlhopisové podielové fondy pri prijateľnej miere rizika. Investori by mali byť ochotní investovať svoje prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Zaistené fondy umožňujú mimoriadne bezpečný spôsob uloženia peňazí. Klient vie aký môže očakávať výnos, poprípade ako je chránený v prípade prepadu trhu. Zároveň však ak si správcovská spoločnosť ponechá časť výnosu, ak zhodnotí finančné prostriedky vyšším ako deklarovaným výnosom. Nazýva sa to, že klient participuje na výnose.

Najpredávanejšie drahé kovy

1 oz zlatá investičná minca American Buffalo o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999,9/1000, v nominálnej hodnote 50 USD, od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999,9/1000
Materiál:Zlato
Výrobca:The United States Mint
37,24  s DPH

Výkupná cena: 19.60 €

1 oz strieborná investičná minca American Eagle v nominálnej hodnote 1 USD, o hmotnosti 31,1g, rýdzosti 999/1000 od americkej mincovne The United States Mint.

Hmotnosť:31,1 g
Rýdzosť:999/1000
Materiál:Striebro
Výrobca:The United States Mint
Najpredávanejšie služby